UMOWA  NAJMU

 

Zawarta w dniu ...............  w ................  pomiędzy ................................ ........................................................

z siedzibą w ...............................ul. ...................................................., zwanym w treści umowy Wynajmującym, w imieniu którego działają :

1. ..............................................

2................................................

 

a ...............................................................................................................................s siedzią w ....................................................ul...................................... ....................., zwanym w treści umowy Najnmcą, w imieniu którego działają :

1.....................................................

2....................................................

 

 

Wynajmujący oświadcza że jest właścicielem budynku położonego w ...............................przy  ulicy..........................................

 

Wynajmujący oddaje w najem Najemcy w bydynku określonym w par.1 pomieszczenia o łącznej powierzchni.................m2 .

 

Najemca zobowiązyje się używać pomieszczenia zgodnie z przeznaczeniem .

 

Najemca płacić będzie Wynajmującemu czynsz najmu w wysokości ....................................

(słownie: .......................................................................................................................................)

za całą wynajmowaną powierzchnię w wymiarze miesięcznym.

 

Strony ustalają że stawka czynszu nie ulegnie zmianie przz okres nie krótszy niż   12 miesięcy

 

Czynsz będzie płatny do dnia 15-go każdego miesiąca gotówką  odbieraną za pokwitowaniem pzez Wynajmującego.

W związku z wynajęciem powierzchni określonej w par.2 umowy  Wynajmujący zobowiązuje się wobec Najemcy do następujących świadczeń dodatkowych.

 

1.Udostępnienie energii elektrycznej , regulowanej w/g poboru na podstawie układu pomiarowego

zainstalowanego i konserwowanego  przez Wynajmującego we  własnym zakresie.

2.`````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````