UMOWA NAJMU

 

 

Zawarta w dniu ____________  w _________________ pomiędzy

 

_______________________________________________________________________________

 

_______________________________________________________________________________,

zwanym dalej wynajmującym,

 

a ______________________________________________________________________________

 

_______________________________________________________________________________

zwanym dalej najemcą.

 

Pkt 1. Przedmiotem najmu jest________________________________________________________

 

__________________________________________________ m2_____________________________

 

Pkt 2. Działka zastaje wynajęta w celu użytkowania jako plac manewrowy i składowy

 

Pkt 3. Najemca zobowiązuje się używać działkę zgodnie z przeznaczeniem, przygotowując ją pod określony wyżej cel we własnym zakresie.

 

Pkt 4. Najemca we własnym zakresie ubezpieczy przechowywane na działce towary, środki transportu i maszyny.

 

Pkt 5. Po zakończeniu stosunku najmu Najemca zwróci Wynajmującemu plac.

 

Pkt 6. Najemca płacić będzie Wynajmującemu umowny czynsz najmu w wysokości

 

8,00 zł za m2 tzn ____________________ (słownie: __________________________ _________________

 

__________________________),

 

płatny z góry do dnia ______________________.

 

Pkt 7. Umowa najmu zostaje zawarta do dnia____________________________________________.

 

Obowiązek opłaty skarbowej obciąża Najemcę.

 

Pkt 8. Stronom przysługuje prawo rozwiązania umowy za trzy-miesięcznym wypowiedzeniem.

 

Pkt 9. W sprawach nie unormowanych niniejszą umową obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego

 

 

 

 

 

__________________________                                        _______________________________